สวนจตุจักร

     สวนจตุจักร เป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ที่มีผู้คนเดินทางมาใช้บริการ ทั้งพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย ฯลฯ โดยอยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร 
     โดยในปี พ.ศ. 2518 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน 100ไร่ เพื่อสร้างสวนสาธารณะตามพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 4 รอบ หรือ 48 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2518 ซึ่งเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามของสวนแห่งนี้ว่า "สวนจตุจักร" (ซึ่งเป็นชื่อภาษาสันสกฤต มีความหมายว่า "สี่รอบ")
Please rate this place
Total votes: 205

สถานที่ใกล้เคียง